Mezinárodní Field Trial retrieverů – MFTR – CACIT, Národní Field Trial – NFTR- CACT

Hodnotí se dle reglementu FCI. (Příslušný reglement byl schválen předsednictvem FCI v dubnu 2011 v Římě a vstoupil v platnost 1. 9. 2011)

Retriever je nepostradatelným pomocníkem lovce při práci po výstřelu. Cílem zkoušek z práce po výstřelu je vybrat ty nejlepší psy, kteří skutečně mají schopnost vyhledat střelenou zvěř, dobrý temperament a specifickou schopnost retrieverů zapamatovat si místa dopadu střelené zvěře, dobré nosové schopnosti, prokazující pracovní iniciativu a aportují s „měkkou mordou“. Pojem teamová spolupráce označuje působení vůdce na psa, jako nepostradatelný doplněk k tomu, aby se pes na svém místě nebo u nohy vůdce choval klidně, nebo aby se nechal navést na místo dopadu zvěře – pokud ho sám neviděl.

Titul CACIT může být zadán pouze na zkouškách se živou zvěří, se kterou nebylo v den zkoušek žádným způsobem manipulováno.

Lovecká etika má vždy nejvyšší prioritu.

Zvěř musí být ulovena při praktickém loveckém dnu za přítomnosti zkoušených psů. NFTR probíhá podle pravidel MFTR, avšak psi jdou na vodítku.

PRŮBĚH ZKOUŠEK MFTR, NFTR

Field trialy probíhají buď jako ploužená leč nebo představená leč.

Při ploužené leči postupují rozhodčí, zkoušení psi s vůdci a střelci (minimálně jeden střelec na jednoho rozhodčího) společně v jedné linii dopředu. Když je střelena zvěř, celá linie se zastaví. Na pokyn rozhodčího vyšle vůdce psa, aby tento zvěř našel a přinesl.

Při představené leči rozmístí rozhodčí psy tak, aby měli tu nejlepší možnost vidět na místa dopadů zvěře. Rozhodčí rozhodnou, kdy bude pes vyslán pro aport zvěře, což se u již zhaslé zvěře normálně děje až po skončení leče. V případě postřelení zvěře je pes vyslán neprodleně.

V propozicích musí být uvedeno, zda se bude vodní práce zkoušet, nebo zda účastníci musí předložit potvrzení o tom, že vodní práci již absolvovali.

CACIT zkoušek se mohou účastnit psi, kteří jsou starší osmnácti měsíců a jeden den. Účast však může být omezena. Tato omezení musí být uvedena v propozicích.

ROZHODČÍ

Rozhodčí jmenuje organizační výbor. Tito rozhodčí musí být zapsáni v seznamech rozhodčích pro Field Trial v členských organizacích FCI. Jejich jména musí mít účastníci k dispozici před uzávěrkou přihlášek a musí být uvedena v propozicích.

VEDENÍ PSA

Na MFTR (anglický způsob) musí být právě zkoušení psi vedeni volně – bez vodítka a obojku. Na NFTR (francouzský způsob) jsou psi vedeni na vodítku. (Pokud chce vůdce jít se psem na volno, může, avšak bez bodového zvýhodnění)

Majitel nebo vůdce psa nesmí držet v ruce nic, co by mohlo sloužit ke korekci chování psa.

Tělesné trestání psa v průběhu zkoušek má za následek vyloučení. Psi aportují pernatou a / nebo srstnatou zvěř.

PRŮBĚH ZKOUŠEK A ZPŮSOB POSUZOVÁNÍ

Rozhodčí mohou rozhodnout, že zkoušky ukončí „rozstřelem – („run-off“). K tomu jsou přizváni všichni psi, kteří ještě mohou získat ocenění „výborný“. Tito jsou seřazeni do jedné linie i v případě, že jde o více než tři účastníky. O konečném rozhodnutí hlasují společně všichni rozhodčí. Finále ovlivní výsledky stejnou měrou jako předcházející kola.

Pokud se účastník finále dopustí těžké nebo vylučující chyby, nedostane I. cenu a může být ještě i vyloučen. Vítězem zkoušek se stává pes, který předvedl nejlepší práci po celou dobu soutěže. Na MFTR může být vítězi zkoušek přiznán titul CACIT, druhému v pořadí res. CACIT. Na NFTR se titul CACT, res. CACT zadává dle národních zvyklostí.

Rozhodčí nemusí zadat žádný titul, pokud se jim zdá, že předvedený výkon tomu neodpovídá.

PRÁCE VE VODĚ

Žádný pes nemůže být klasifikován, pokud v průběhu zkoušek neaportuje z hluboké vody. Pokud není žádná voda k dispozici, musí se prokázat, že už dříve úspěšně absolvoval oficiální zkoušku (národní nebo mezinárodní), kde úspěšně aportoval z vody.

HODNOCENÍ PRÁCE

Ideální retriever je pozorný, klidný – “steady“, aniž by vyžadoval pozornost vůdce. Má dobře sledovat místa dopadu zvěře a pamatovat si je i delší čas. Když je vyslán pro aport, má být při jejím hledání vytrvalý, prokazovat iniciativu, dobrý nos a dobré vrozené vlastnosti. Má pracovat v každém terénu a bez povzbuzování vstupovat do vody. Pracuje tak, aby svému vůdci vyhověl – zalíbil se mu, (will to please) a je s ním v dobrém kontaktu, aniž by však byl na něm závislý. Nalezenou zvěř má rychle, korektně a v měkké mordě přinést vůdci a také korektně odevzdat.

Těžké chyby

 • nadměrná závislost na vůdci
 • hlasité působení vůdce na psa
 • neklidné chování, vyžadující příliš pozornosti vůdce
 • špatná kontrolovatelnost / nebo zbytečné rušení v daném prostoru
 • špatný marking nebo špatná schopnost zapamatování si místa dopadu zvěře
 • špatná práce u nohy
 • lajdácký aport
 • pomalá práce nebo práce s malou iniciativou
 • „eye-wipe“
 • „first dog down“

Po těžká chybě pes na Field Trialu končí – není již dále zkoušen.

S těžkou chybou nemůže již pes získat ocenění výborný.

Pokud pes před touto těžkou chybou předvedl nejméně 3 dobré aporty, může od rozhodčích dostat ocenění „dobrý“ nebo „velmi dobrý“. Psi, kteří před těžkou chybou mají za sebou méně než tři dobré aporty, jsou ohodnoceni jako „neklasifikován“.

Definice „first dog down“ : Pes nedohledal a nepřinesl zvěř, která byla střelena, pes ji viděl padat a byl pro ni okamžitě vyslán. Nezáleží na tom, zda zvěř následně dohledal další pes nebo rozhodčí.

Definice „eye- wipe“ : Pes nedohledal a nepřinesl zvěř, jejíž ulovení neviděl. Tuto zvěř však následně dohledal další pes, nebo ji nalezl rozhodčí.

(Poznámka: „Eye-wipe“ lze přeložit asi jako „vytření zraku“ prvnímu psu psem druhým – „kontrolním“. „Kontrolních psů“ může být i více. Pokud potom poslední „kontrolní pes“ nebo rozhodčí zvěř naleznou, jsou penalizováni všichni předcházející psi. Pokud není zvěř nalezena, není penalizován žádný pes.)

VYLUČUJÍCÍ CHYBY

 • záměna zvěře
 • tělesný kontakt se psem
 • agresivní chování
 • tvrdá morda – mačkání
 • kňučení
 • štěkání
 • strach z výstřelu
 • vyražení psa z místa u nohy vůdce bez povelu
 • ocitnutí se psa mimo kontrolu, honění zdravé zvěře, nebo další lovení se zvěří v mordě
 • odmítnutí vstupu do vody
 • odmítnutí aportu nalezené zvěře

Definice „vyražení“ : Pes opustil své místo vedle nohy vůdce bez povelu.

S vylučující chybou pes v soutěži nepokračuje, disciplína je ohodnocena konečnou známkou nula a výsledné hodnocení psa je Neuspěl.

CENY A HODNOCENÍ

FCI oficielně uzná ocenění pouze v případě, že na zkouškách bylo přítomno nejméně 6 psů.

Rozhodčí mají právo nezadat žádné ocenění v případě, že podle jejich názoru výkon psa tomuto ocenění neodpovídal.

Do pořadí jsou zařazeni pouze psi, kteří se nedopustili vylučující chyby.

Aby pes získal titul CACIT, musí aportovat nejméně 5 kusů zvěře a předvést perfektní výkon vynikající kvality.

Na konci zkoušek musí rozhodčí výsledky vyhlásit a objasnit. Před odjezdem musí organizátorům předat výsledkovou listinu.

Hodnocení

EL: Vylučující chyby: tvrdá morda, kňučení, vyražení, pes mimo kontrolu vůdce

MF/EW: Těžká chyba/ „eye wipe“

MF/FDD: Těžká chyba/ „first dog down“

MF/…: Pes není poslán pro aport, nebo ho vůdce musí odvolat zpět, protože se dopustil těžké chyby (jiné než EW nebo FDD); hlasité navádění, špatná práce u nohy špatné chování na stanovišti….

známka 1/B: Aport přinesen do ruky vůdce, ale dle mínění rozhodčího by pes neměl postoupit

známka 2/A- : Aport mohl být přinesen lépe, ale dle mínění rozhodčího by pes měl zůstat v soutěži

známka 3/A: Čistý aport, případně s pozitivní či negativní poznámkou

známka 4/A+: Ojedinělý, výjimečně dobře vypracovaný aport

Udílení CACIT, RCACIT, EXC, VG, G, NC, EL

Vyloučen/EL: vylučující chyba

Neklasifikován/NC: neklasifikován; méně než 4 donesené aporty s více než dvěma A-Dobře/G: 4 donesené aporty s nejvýše dvěma A- (žádné B nebo MF)

Velmi dobře/VG: 5 donesených aportů s nejvýše dvěma A – (žádné B nebo MF) Výborně/EXC: 5 donesených aportů s nejvýše jedním A – (žádné B nebo MF)

CACIT pro Výborný 1; RCACIT pro Výborný 2