Klubové zkoušky z vodní práce – KZVP CACT

 

Zkoušky z vodní práce jsou soutěže retrieverů k vyhledávání, dohledání a přinesení usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné drobné vodní zvěře. Na SZVPR posuzují rozhodčí s kvalifikací pro ZVP a VZ.

Navádění na 2 kachny na hluboké vodě (Časový limit 10 min)

Retriever musí dokázat, že umí z vodní hladiny přinášet střelenou vodní zvěř a je při tom dobře ovladatelný. Rozhodčí nejprve vhodí na zrcadlo první kachnu („A“) tak, aby to pes neviděl. Již v přítomnosti psa, který sedí u zrcadla a je již zkoušen, vhodí rozhodčí s výstřelem na zrcadlo druhou kachnu („B“) tak, aby oba kusy spolu s místem pro vypouštění psa svíraly přibližně úhel 90 stupňů. Na pokyn rozhodčího je pes vyslán k přinášení. Pes upoutaný na vodítku obdrží nejlépe známku 3, pes, který vyrazí pro kus bez povelu, obdrží nejlépe známku 2. Na SZVP a VZPR si pořadí donesení kachen zvolí vůdce, na ZPR a SZR musí pes donést nejdříve první kachnu („A“). Donesení kachen v opačném pořadí bude hodnoceno nejlépe známkou 2. Pes má plavat nejkratší cestou ke kusu. Známku lze snížit za špatnou ovladatelnost a hledání v jiném směru. Pes smí být ovládán jemnými povely, aniž by to mělo vliv na známku za předpokladu, že na každý vydaný povel správně zareaguje. Přinesený kus má pes správně odevzdat.

Přinášení každého kusu se hodnotí pomocnými známkami, rovněž i poslušnost a ovladatelnost se hodnotí pomocnou známkou.

Hodnocení:

známka 4 – pes je v klidu volně a přinese kachny ve správném pořadí

známka 3 – pes je v klidu uvázaný a přinese kachny ve správném pořadí

známka 2 – pes jde na povel, ale zamění kachny nebo vyrazí, ale kachny přinese ve správném pořadí známka 1 – pes vyrazí a také zamění kachny

známka 0 – pes nepřinese obě kachny v časovém limitu 10 minut

Vyhledávání v rákosí (Časový limit: 4 minuty)

Zkouší se v rákosí, břehových a vodních krytinách tak, aby musel pes i místy plavat. Má prokázat, že je schopen živou zvěř zdvihnout a ulovenou zvěř dohledat. Nepovažuje se za chybu, když pes opustí rákosí, ale na povel vůdce se ihned ochotně vrací a bez váhání pokračuje v práci. Příliš časté vybíhání a mělké hledání je však projevem nedostatečné chuti k práci a je považováno za chybu.

Hodnocení:

Známkou 4 se hodnotí pes, který určený prostor s chutí a systematicky prohledává, jde dostatečně daleko se snahou nalézt zvěř, ihned ochotně reaguje na povely vůdce.

Známkou 3 se hodnotí pes, který určený prostor dobře prohledává, ale po vyběhnutí z rákosí se vrací neochotně a vůdce ho musí více povely pobízet.

Známkou 2 se hodnotí pes, který prohledává rákosí bez systému a zájmu, nejde dostatečně daleko ani při častém povzbuzování.

Známkou 1 se hodnotí pes, který prohledává rákosí pouze na okraji a vůdce ho musí pro neochotu k práci stále povzbuzovat.

Známkou 0 se hodnotí pes, který nemá zájem v rákosí vůbec pracovat.

Práce v rákosí s dohledávkou kachny (zkouší se na SZR) (Časový limit 15 min.)

Rozhodčí vhodí do vzdálenosti asi 5 m od břehu do rákosí střelenou kachnu. Vůdce přibližně ví, ve kterém prostoru se kus nachází, pes však vhození kachny nesmí vidět. Rozhodčí potom zavede vůdce se psem asi 60 kroků od pohozené kachny. Vůdce vyšle psa směrem k místu, kde je pohozena kachna, smí ho navádět a ovládat povely. Dovolí-li to terén, v ideálním případě, pes cestou musí přeplavat úsek s hlubokou vodou. Pes musí pohozenou kachnu dohledat a v časovém limitu odevzdat vůdci.

Hodnocení:

Známka 4 pes, který dohledá a správně odevzdá kachnu do 8 minut

Známka 3 pes, který dohledá a správně odevzdá kachnu do 10 minut

Známka 2 pes, který dohledá a správně odevzdá kachnu do 12 minut

Známka 1 pes kachnu dohledá do 15 minut

Známka 0 pes kachnu nedohledá do 15 minut

Přinášení se hodnotí pomocnou známkou.

Chování na stanovišti u vody (Časový limit: 10 minut)

Pes musí být na stanovišti při vodní práci úplně klidný. Vůdce stojí čelem k leči, psa má volně (nebo na vodítku) vedle sebe bez dotyku s vůdcem. Pes odložený na vodítku dostane vždy o jeden stupeň nižší známku.

Pes, který je na stanovišti neklidný, kňučí, je nervózní, uteče z místa odložení nebo vyběhne za zdravou zvěří, je hodnocen jedině známkou 0. Postupuje se tak, že se vůdci rozestaví asi 20 kroků jeden vedle druhého, jako při obstavené leči. Psi, kteří nejsou právě zkoušeni, nesmí být v blízkosti tohoto prostoru. Disciplina se zkouší asi 10 minut, každý vůdce asi po 2 minutách loveckým způsobem vystřelí, zvěř se však nestřílí.

Aport v terénu (Časový limit: 5 minut)

Zkouší se v terénu, který má odhozenou zvěř zakrývat, pes i vůdce vidí odhození zvěře. Používá se pernatá zvěř. Pes sedí nebo stojí volně vedle vůdce nebo je upoután na vodítku. Upoutaný pes obdrží o jeden stupeň nižší známku. Současně s výstřelem je asi 40 kroků před psem vyhozen do výšky jeden kus zvěře (na ZPR, VZPR a SZR asi 60 kroků) tak, aby byl zakrýván podrostem. Střelec stojí vedle rozhodčího, který vyhazuje zvěř. Pes s vůdcem pozorují vyhození zvěře. Pes musí zůstat klidný a pozorný. Na pokyn rozhodčího vyšle vůdce psa pro

zvěř. Pes si má zapamatovat místo dopadu zvěře, nejkratší cestou tam doběhnout a v podrostu zvěř dohledat. Použití nosu se vždy cení.

Na SZR se zkouší v lese mezi vzrostlými stromy, kus v tomto případě nemusí být zakrytý podrostem.

Hodnocení:

Známku 4 dostane ten pes, který si výborně zapamatuje místo dopadu zvěře, jde nejkratší cestou a dohledává tedy poměrně krátce a ihned a přímo se vrací.

Známku 3 dostane ten pes, který si dobře zapamatuje oblast dopadu zvěře a dohledává jen v okruhu několika metrů.

Známku 2 dostane ten pes, který si místo dopadu zvěře zapamatuje jen přibližně a musí ji delší dobu dohledávat.

Známku 1 dostane pes, který si téměř nepamatuje místo dopadu zvěře a kus nalezne v podstatě volnou dohledávkou.

Při hodnocení je třeba vzít v úvahu náročnost terénu. Retriever, který vyrazí pro zvěř samovolně bez povelu, musí být hodnocen maximálně známkou 1.

Chování po výstřelu

Před každým psem musí být vystřeleno tak, jak to požadují jednotlivé disciplíny. Pes se má po výstřelu chovat korektně. Střelba nesmí psa ovlivnit tak, že uteče nebo se zdráhá pracovat. Bojí-li se výstřelu, nebo se po výstřelu vzdálí tak, že se nedá přivolat, dostává známku 0 a vylučuje se z dalšího posuzování. Tento důvod vyloučení se zapisuje do soudcovské tabulky. Vůdce si může střílet sám, není–li držitelem zbrojního průkazu, bude za něj střílet střelec, kterého určí pořadatel.

Chyby: bázlivost a neklid po výstřelu. Pes, který zůstane po výstřelu u nohy svého vůdce a ani na jeho rozkaz nechce pracovat, obdrží známku 0.

Vodění psa

Rozhodčí, určený pro posuzování této disciplíny, vytyčí v lesním nebo podobném porostu trasu, která by měla být pro všechny zkoušené psy přibližně stejná, psi musí být zkoušeni jednotlivě. Trasa vede přes rozličné terénní překážky (padlý strom, mezi keři, přes příkop atd.).

Rozhodčí sleduje vůdce se psem po celé délce trasy. Vůdce vede psa na vypouštěcím vodítku nebo svinutém barvářském řemeni nebo volně.

Vodění na řemeni:

Během soutěže vůdce nesmí držet vodítko v ruce a usměrňovat pohyb psa a nesmí psovi dávat žádné povely. Pes má jít klidně za svým vůdcem nebo vedle jeho levé nohy, nemá ho předbíhat ani se nechat táhnout. Nemá se zaplétat do keřů, ani zachytávat za stromy. Vůdce projde kolem několika keřů nebo stromů těsně, aby dokázal, jak pes zvládá vodění. Tahá-li pes svého vůdce, zachytává-li za stromy nebo keře, nebo ho správně nenásleduje, obdrží za každou chybu o jeden stupeň sníženou známku.

Vodění volně:

Pes musí jít vedle levé nohy vůdce nebo za patami vůdce. Pes nesmí vůdci při chůzi překážet nebo jej zdržovat.

Chyby: předbíhání, tahání, napnutí vodítka, zaostávání. Při opakovaném trhání a kňučení psa při spatření zvěře nebo při střelbě se hodnotí pes známkou 0. V lese nesmí pes zaskakovat za stromy, musí sledovat vůdce a v žádném případě jej nesmí omezovat v pohybu.

Poslušnost a ovladatelnost

(Časový limit: po celou dobu soutěže)

Poslušnost a ovladatelnost jsou základní dovednosti loveckého psa. Pes musí ochotně a okamžitě uposlechnout a vykonat každý hlasitý nebo jiný rozkaz svého vůdce. Nereaguje-li pes ihned na povel svého vůdce, považuje se to za chybu v poslušnosti. Pes, který z jakýchkoliv příčin neuposlechne svého vůdce a nedá se připoutat na vodítko, vylučuje se z dalšího posuzování. Když se vzdálí z vlivu svého vůdce a do 10ti minut se nevrátí, vylučuje se rovněž ze zkoušek. Hodnotí se dílčími známkami ze všech disciplin, ve kterých se pes v této disciplině posuzuje a ze kterých se spočítá průměr.

Chování na stanovišti u vody (Časový limit: 10 minut)

Pes musí být na stanovišti při vodní práci úplně klidný. Vůdce stojí čelem k leči, psa má volně (nebo na vodítku) vedle sebe bez dotyku s vůdcem. Pes odložený na vodítku dostane vždy o jeden stupeň nižší známku.

Pes, který je na stanovišti neklidný, kňučí, je nervózní, uteče z místa odložení nebo vyběhne za zdravou zvěří, je hodnocen jedině známkou 0. Postupuje se tak, že se vůdci rozestaví asi 20 kroků jeden vedle druhého, jako při obstavené leči. Psi, kteří nejsou právě zkoušeni, nesmí být v blízkosti tohoto prostoru. Disciplina se zkouší asi 10 minut, každý vůdce asi po 2 minutách loveckým způsobem vystřelí, zvěř se však nestřílí.

Radost z práce

(Časový limit: po celou dobu soutěže)

Typickým znakem retrieverů je vrozená a neutuchající radost z práce. Projevuje se tím, že pes má stále zájem o práci a soustavně plní požadované úkoly. Psi, kteří neplní úkoly vůdce s nadšením, nemají radost z práce. Při posuzování radosti z práce se hodnotí úsilí psa a vůle po dobře vykonané práci, která se projevuje v průběhu celých zkoušek. Hodnotí se dílčími známkami ze všech disciplin, ze kterých se spočítá průměr.