Klubové zkoušky přinášení retrieverů – KZPR CACT

 

ZPR je zkouška chovu, vlastností a výkonu. Na této soutěži prokazují retrieveři schopnost pro vyhledávání, dohledání a přinesení usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné drobné zvěře. ZPR posuzují rozhodčí s kvalifikací pro VZ. Může být dvoudenní nebo jednodenní.

Zkouška se skládá ze tří částí – Pole, Les, Voda

Nos

(Časový limit: po celou dobu soutěže)

Rozhodčí posuzuje kvalitu nosu během zkoušení těch disciplín, kde pes nos používá. Při jeho zhodnocení musí současně zvažovat všechny okolnosti, zvláště vzdálenost, na jakou pes zvěř navětřil, jaké jsou dané povětrnostní podmínky, síla větru, vlhkost a teplota vzduchu, povaha terénu, porost apod.

Chování po výstřelu

Před každým psem musí být vystřeleno tak, jak to požadují jednotlivé disciplíny. Pes se má po výstřelu chovat korektně. Střelba nesmí psa ovlivnit tak, že uteče nebo se zdráhá pracovat. Bojí-li se výstřelu, nebo se po výstřelu vzdálí tak, že se nedá přivolat, dostává známku 0 a vylučuje se z dalšího posuzování. Tento důvod vyloučení se zapisuje do soudcovské tabulky. Vůdce si může střílet sám, není–li držitelem zbrojního průkazu, bude za něj střílet střelec, kterého určí pořadatel.

Chyby: bázlivost a neklid po výstřelu. Pes, který zůstane po výstřelu u nohy svého vůdce a ani na jeho rozkaz nechce pracovat, obdrží známku 0.

Práce v poli

Vlečka s pernatou zvěří (Časový limit: 10 minut)

Vlečka se zakládá v poli s vyspělou pernatou zvěří na vzdálenost 150 kroků. Způsob založení – na nástřelu vytržená pírka, v průběhu stopní dráhy dva pozvolné oblouky – je shodný s vlečkou se srstnatou zvěří. Rovněž způsob hodnocení je shodný s disciplinou „Vlečka se zvěří srstnatou.

Navádění na 2 ks pernaté (Časový limit 10 min.)

Tato úloha se zkouší na ZPR, VZPR a SZR, kde má prověřit vysokou úroveň výcviku a ovladatelnosti předváděných retrieverů. Tato úloha se provádí v poli nebo na louce s porostem, který zakrývá pohozenou pernatou. V terénu se připraví pomyslný trojúhelník o straně 60 kroků. Rohy vyznačíme vhodnými přírodními nebo přinesenými markantami. Disciplina se provádí po větru nebo s bočním větrem. Podle směru větru se před disciplinou stanoví místo pro vypuštění psa a místa pro odhození zvěře. Zvěř je vhozena z protilehlých rohů směrem na vypouštěcí bod, aby tím byla umožněna vůdci dostatečná orientace v prostoru. Zkoušený pes nesmí pohození zvěře sledovat. Vůdce musí rozhodčím předem sdělit, který kus přinese pes jako první. Vůdce vypustí psa a zůstane stát. Psa může navádět viditelnými nebo slyšitelnými povely. Když pes dorazí do prostoru aportu, dostává povel k hledání. Bylo by chybou tyto povely posuzovat jako další povely k aportu a snižovat za ně známku. Rozhodčí musí vzít v úvahu obtížnost terénu. Každý kus se známkuje zvlášť. Přinášení se hodnotí pomocnými známkami.

Hodnocení:

Známku 4 dostane ten pes, který běží ke kusu v přímém směru, nebo jen s malou odchylkou od ideální stopy, na povel kus krátce dohledá a vždy přímo přinese. Dále pes, který je minimálně naváděn a na každý povel vždy správně reaguje, na povel kus krátce dohledá a přímo přinese.

Známku 3 dostane ten pes, který se cestou od ideální stopy několikrát poněkud odchýlí, nechá se však vůdcem opakovaně zastavit a vyslat správně. Vůdce smí opravovat psa vícekrát za předpokladu, že na každý vydaný povel pes zareaguje.

Známku 2 dostane ten pes, který se odchýlí od ideální stopy, na povely vůdce však reaguje jen neochotně, navádění je málo efektivní.

Známku 1 dostane ten pes, který se značně odchýlí od ideální stopy a přesto není vůdcem opraven, nebo na jeho povely reaguje jen velmi špatně. Kus nalezne téměř volnou dohledávkou. Pes, který přinese kusy v opačném pořadí je zjevně neovladatelný a obdrží jedině známku 1. Časový limit pro donesení obou kusů je 10 minut.

Známku 0 dostane ten pes, který nedonese oba kusy do 10 minut.

Radost z práce

(Časový limit: po celou dobu soutěže)

Typickým znakem retrieverů je vrozená a neutuchající radost z práce. Projevuje se tím, že pes má stále zájem o práci a soustavně plní požadované úkoly. Psi, kteří neplní úkoly vůdce s nadšením, nemají radost z práce. Při posuzování radosti z práce se hodnotí úsilí psa a vůle po dobře vykonané práci, která se projevuje v průběhu celých zkoušek. Hodnotí se dílčími známkami ze všech disciplin, ze kterých se spočítá průměr.

Poslušnost a ovladatelnost

(Časový limit: po celou dobu soutěže)

Poslušnost a ovladatelnost jsou základní dovednosti loveckého psa. Pes musí ochotně a okamžitě uposlechnout a vykonat každý hlasitý nebo jiný rozkaz svého vůdce. Nereaguje-li pes ihned na povel svého vůdce, považuje se to za chybu v poslušnosti. Pes, který z jakýchkoliv příčin neuposlechne svého vůdce a nedá se připoutat na vodítko, vylučuje se z dalšího posuzování. Když se vzdálí z vlivu svého vůdce a do 10ti minut se nevrátí, vylučuje se rovněž ze zkoušek. Hodnotí se dílčími známkami ze všech disciplin, ve kterých se pes v této disciplině posuzuje a ze kterých se spočítá průměr.

Aport v terénu (Časový limit: 5 minut)

Zkouší se v terénu, který má odhozenou zvěř zakrývat, pes i vůdce vidí odhození zvěře. Používá se pernatá zvěř. Pes sedí nebo stojí volně vedle vůdce nebo je upoután na vodítku. Upoutaný pes obdrží o jeden stupeň nižší známku. Současně s výstřelem je asi 40 kroků před psem vyhozen do výšky jeden kus zvěře (na ZPR, VZPR a SZR asi 60 kroků) tak, aby byl zakrýván podrostem. Střelec stojí vedle rozhodčího, který vyhazuje zvěř. Pes s vůdcem pozorují vyhození zvěře. Pes musí zůstat klidný a pozorný. Na pokyn rozhodčího vyšle vůdce psa pro

zvěř. Pes si má zapamatovat místo dopadu zvěře, nejkratší cestou tam doběhnout a v podrostu zvěř dohledat. Použití nosu se vždy cení.

Na SZR se zkouší v lese mezi vzrostlými stromy, kus v tomto případě nemusí být zakrytý podrostem.

Hodnocení:

Známku 4 dostane ten pes, který si výborně zapamatuje místo dopadu zvěře, jde nejkratší cestou a dohledává tedy poměrně krátce a ihned a přímo se vrací.

Známku 3 dostane ten pes, který si dobře zapamatuje oblast dopadu zvěře a dohledává jen v okruhu několika metrů.

Známku 2 dostane ten pes, který si místo dopadu zvěře zapamatuje jen přibližně a musí ji delší dobu dohledávat.

Známku 1 dostane pes, který si téměř nepamatuje místo dopadu zvěře a kus nalezne v podstatě volnou dohledávkou.

Při hodnocení je třeba vzít v úvahu náročnost terénu. Retriever, který vyrazí pro zvěř samovolně bez povelu, musí být hodnocen maximálně známkou 1.

Práce v lese

Vlečka se srstnatou zvěří (Časový limit: 15 minut)

Vlečka se zakládá ve vhodném terénu se 2 oblouky na vzdálenost 200 kroků. Zakládání vlečky nesmí pes vidět. Na konci se položí zvěř, která byla tažena. Rozhodčí zakládající vlečku si zvolí vhodný směr, označí nástřel, na němž zanechá trochu vytržené srsti nebo vlny z tažené zvěře. Tuto táhne za sebou na provázku vždy po srsti. Když ujde asi 1/3 stanovené vzdálenosti, odbočí od přímky pozvolným obloukem na libovolnou stranu. Po 2/3 položené vlečky se opět odchýlí od přímky na druhou stranu než předtím. Dotáhne zvěř na stanovenou vzdálenost, odváže z ní provázek, zvedne ji v ruce, zkontroluje neporušenost zvěře a pustí ji v ose vlečky na zem. Poté odejde ve směru tažení poslední části vlečky asi 50 kroků a zde se ukryje tak, aby mohl sledovat práci psa. V úkrytu musí zůstat tak dlouho, aby nerušil práci psa ani při přinášení zvěře k vůdci. Vlečka se zakládá vždy po větru.

Zvěř nesmí být vlečena po čerstvém oranisku, čerstvě pohnojeném nebo chemikáliemi ošetřeném poli. Vzdálenost mezi jednotlivými vlečkami musí být nejméně 100 kroků. Vůdce může jít se psem maximálně 20 kroků od nástřelu. Pes může sledovat vlečku nízkým nebo vysokým nosem, jít pod větrem, ale musí se vlečkou řídit. Po vypracování vlečky má zvěř ihned uchopit, co nejkratší cestou se vrátit k vůdci a zvěř odevzdat.

Používá se divoký nebo domácí králík nebo zajíc v odpovídající velikosti a barvě.

Chyby: neochotné přinesení, špatné předání, nesledování vlečky – volné hledání, další povely i optické, kromě povelu při vypuštění psa. Každé další nasazení na vlečku a každá z uvedených chyb snižují známku vždy o jeden stupeň.

Hodnocení:

Známku 4 dostane pes, který sleduje vlečku, zvěř přinese a správně odevzdá.

Známku 3 dostane pes, který sleduje alespoň polovinu vlečky, zbytek vypracuje volným hledáním, zvěř najde a přinese a správně odevzdá, nebo pes, který byl dvakrát nasazen.

Známku 2 dostane pes, který byl třikrát nasazen, nebo najde zvěř volným hledáním a přinese ji vůdci Známku 1 obdrží pes, který přinese zvěř z vlečky do stanoveného limitu se 3 a více chybami. Známku 0 obdrží pes, který v časovém limitu zvěř z vlečky nepřinese.

Dohledávka a přinášení srstnaté zvěře

(Časový limit 10 minut na LZ, 12 minut na ZPR, VZPR a SZR)

V lese na ploše o velikosti 50x 50 m se pohodí na LZ 1 ks srstnaté zvěře, na ZPR, VZPR a SZR 2ks srstnaté. Měly by být pohozeny mimo dohled vůdce i psa. Vůdce vypustí psa k dohledání pohozené zvěře. Sám nesmí do prostoru vstupovat. Vůdce si zvolí místo k vypuštění psa na přední straně čtverce a po celou dobu discipliny jej neopustí. Pes musí nalézt a přímo přinést pohozenou zvěř. Čtverec se musí předem vyznačit.

Přinášení se hodnotí samostatně pro každý kus do discipliny přinášení pomocnými známkami..

Hodnocení:

známka 4 – na donesený kus 4 minuty na LZ, na ostatních zkouškách oba kusy do 6 minut

známka 3 – na donesený kus 6 minut na LZ, na ostatních zkouškách oba kusy do 8 minut

známka 2 – na donesený kus 8 minut na LZ, na ostatních zkouškách oba kusy do 10 minut

známka 1 – na donesený kus 10 minut na LZ, na ostatních zkouškách oba kusy do 12 minut

známka 0 – pes do stanoveného limitu nepřinese na LZ kus vůdci, na ostatních zkouškách oba kusy

Chování na stanovišti v lese (Časový limit: 10 minut)

Pes má prokázat, že je na stanovišti úplně klidný. Vůdci se psy jsou rozestavení kolem leče, asi 30 kroků od sebe. Korona prochází lečí s obvyklým lomozem. V leči se z bezpečnostních důvodů nestřílí. Na pokyn rozhodčího vystřelí vůdci po řadě vždy jednu ránu cca po 2 minutách. Rozhodčí stojí tak, aby viděli chování zkoušených psů. Vůdce stojí čelem k leči, psa má volně (nebo na vodítku) vedle sebe. Pes odložený na vodítku dostane vždy o jeden stupeň nižší známku.

Pes nepokojný, nervózní, kňučící, vydávající je hodnocen za každou chybu vždy o jeden stupeň nižší známkou. Pes, který se zmítá na vodítku, nebo uteče za zdravou zvěří či do leče, je hodnocen známkou 0 a ve zkoušce neobstál.

Tato disciplína se hodnotí za pomoci korony a všech rozhodčích, kteří jsou v dosahu. Rozhodčí této disciplíny určí, kolik psů se bude zkoušet najednou.

Odložení

(Časový limit: 5 minut)

Rozhodčí určí místo k odložení psa. Jeden z rozhodčích se ukryje v dobrém větru tak, aby mohl odloženého psa sledovat. Druhý rozhodčí přivede vůdce a psa na určené místo. Ukáže, kde si má psa odložit. Potom odejdou tak daleko, aby je pes nemohl navětřit a vidět. Po 5 minutách se pro psa vrátí vůdce a odvede ho. Rozhodčí se spolu dohodnou na známce a vyhlásí ji. Takto se vyzkouší všichni psi.

Místo k odložení psa si musí vůdce řádně prohlédnout, aby jej neodložil k vosímu hnízdu, mraveništi apod. Korona musí být skryta ve vzdálenosti nejméně 100 kroků a chovat se naprosto tiše. Odložení se provádí volně nebo s uvázáním na zcela rozvinutém barvářském řemeni, jehož konec je uvázán shodně v místě odložení psa. Pes se může během odložení posadit anebo postavit, ale nesmí poodejít.

Hodnocení na řemeni:

Známku 4 dostane pes, který je během těchto 5 minut klidný. Známku 3 dostane pes, který opustí místo k odložení do 3 kroků. Známku 2 dostane pes, natáhne-li celý řemen (5m) a je klidný.

Známku 1 dostane pes, který natáhne celý řemen a občas s ním smýká bez hlasitých projevů nebo ojediněle zakňučí.

Známku 0 obdrží pes, který se na řemeni trvale smýká nebo štěká či opakovaně kňučí.

Hodnocení volně:

Známku 4 dostane pes, který je během těchto 5ti minut klidný.

Známku 3 dostane pes, který opustí místo odložení do 3 kroků.

Známku 2 dostane pes, který opustí místo odložení do 6 kroků.

Známku 1 dostane pes, který opustí místo odložení do 10 kroků nebo ojediněle zakňučí.

Známku 0 dostane pes, který opustí místo odložení o více než 10 kroků nebo štěká či opakovaně kňučí.

Radost z práce (popis viz Práce na poli)

Poslušnost a ovladatelnost (popis viz Práce na poli)

Práce ve vodě

Navádění na 2 kachny na hluboké vodě (Časový limit 10 min)

Retriever musí dokázat, že umí z vodní hladiny přinášet střelenou vodní zvěř a je při tom dobře ovladatelný. Rozhodčí nejprve vhodí na zrcadlo první kachnu („A“) tak, aby to pes neviděl. Již v přítomnosti psa, který sedí u zrcadla a je již zkoušen, vhodí rozhodčí s výstřelem na zrcadlo druhou kachnu („B“) tak, aby oba kusy spolu s místem pro vypouštění psa svíraly přibližně úhel 90 stupňů. Na pokyn rozhodčího je pes vyslán k přinášení. Pes upoutaný na vodítku obdrží nejlépe známku 3, pes, který vyrazí pro kus bez povelu, obdrží nejlépe známku 2. Na SZVP a VZPR si pořadí donesení kachen zvolí vůdce, na ZPR a SZR musí pes donést nejdříve první kachnu („A“). Donesení kachen v opačném pořadí bude hodnoceno nejlépe známkou 2. Pes má plavat nejkratší cestou ke kusu. Známku lze snížit za špatnou ovladatelnost a hledání v jiném směru. Pes smí být ovládán jemnými povely, aniž by to mělo vliv na známku za předpokladu, že na každý vydaný povel správně zareaguje. Přinesený kus má pes správně odevzdat.

Přinášení každého kusu se hodnotí pomocnými známkami, rovněž i poslušnost a ovladatelnost se hodnotí pomocnou známkou.

Hodnocení:

známka 4 – pes je v klidu volně a přinese kachny ve správném pořadí

známka 3 – pes je v klidu uvázaný a přinese kachny ve správném pořadí

známka 2 – pes jde na povel, ale zamění kachny nebo vyrazí, ale kachny přinese ve správném pořadí

známka 1 – pes vyrazí a také zamění kachny

známka 0 – pes nepřinese obě kachny v časovém limitu 10 minut

Dohledávka kachny pohozené v rákosí (Časový limit: 10 minut)

Rozhodčí vhodí kachnu do rákosí, nebo jiné břehové krytiny 5 metrů od kraje. Vůdce ani pes nesmí vidět, kam byla kachna vhozena. Pes je vypuštěn cca 30kroků na SZVP, a cca 50 kroků na VZPR, ZPR před pohozenou kachnou. Způsob přinesení zvěře se ohodnotí v disciplině přinášení pomocnou známkou.

Hodnocení:

Známkou 4 se hodnotí pes, který dohledá a správně odevzdá zvěř do 5ti minut,

známkou 3 do 7mi minut,

známkou 2 do 9ti minut a

známkou 1 do 10ti minut.

Známku 0 obdrží pes, který v časovém limitu kachnu vůdci nepřinese.

Vodění psa

Rozhodčí, určený pro posuzování této disciplíny, vytyčí v lesním nebo podobném porostu trasu, která by měla být pro všechny zkoušené psy přibližně stejná, psi musí být zkoušeni jednotlivě. Trasa vede přes rozličné terénní překážky (padlý strom, mezi keři, přes příkop atd.).

Rozhodčí sleduje vůdce se psem po celé délce trasy. Vůdce vede psa na vypouštěcím vodítku nebo svinutém barvářském řemeni nebo volně.

Vodění na řemeni:

Během soutěže vůdce nesmí držet vodítko v ruce a usměrňovat pohyb psa a nesmí psovi dávat žádné povely. Pes má jít klidně za svým vůdcem nebo vedle jeho levé nohy, nemá ho předbíhat ani se nechat táhnout. Nemá se zaplétat do keřů, ani zachytávat za stromy. Vůdce projde kolem několika keřů nebo stromů těsně, aby dokázal, jak pes zvládá vodění. Tahá-li pes svého vůdce, zachytává-li za stromy nebo keře, nebo ho správně nenásleduje, obdrží za každou chybu o jeden stupeň sníženou známku.

Vodění volně:

Pes musí jít vedle levé nohy vůdce nebo za patami vůdce. Pes nesmí vůdci při chůzi překážet nebo jej zdržovat.

Chyby: předbíhání, tahání, napnutí vodítka, zaostávání. Při opakovaném trhání a kňučení psa při spatření zvěře nebo při střelbě se hodnotí pes známkou 0. V lese nesmí pes zaskakovat za stromy, musí sledovat vůdce a v žádném případě jej nesmí omezovat v pohybu.

Radost z práce (popis viz Práce v poli)

Poslušnost (popis viz Práce v poli)

Přinášení

Hodnotí se přinášení – srstnaté, pernaté a kachny

Retriever musí zvěř bez váhání uchopit do plné mordy, bez těžkostí přinést a odevzdat buď vůdci do ruky nebo s ní před vůdcem usednout. Rozhodčí vždy zkontrolují, zda pes zvěř mačkáním nepoškodil.

Vůdce může dát psovi maximálně 3 povely k přinesení, vyjma povelu při vypuštění psa. Každý další povel vždy snižuje známku o jeden stupeň. Nepřinese-li pes zvěř ani na třetí povel, hodnotí se známkou 0 a na zkouškách neobstojí.

Chyby: Otálení nad zvěří, mačkání, nadhazování zvěře, obcházení vůdce, váhání při návratu k vůdci, lovení s kusem v mordě, upuštění zvěře se vzdálením mordy od kusu, prokazatelné zapírání zvěře . Je-li pes v kontaktu s aportem, jakékoliv další povely i optické, snižují známku o jeden stupeň. Pes, který zvěř načíná, hrobaří, nebo ji upustí a vzdálí se od ní, je hodnocen známkou nula a na zkouškách neobstojí.