Klubové zkoušky vloh – KZV

odhalují vrozené vlohy psa, kvalitu jeho nosu, povahu a schopnosti k dalšímu náročnějšímu výcviku. Na zkouškách vloh retrieverů se tituly CACT nepřiznávají.

Nos

(Časový limit: po celou dobu soutěže)

Rozhodčí posuzuje kvalitu nosu během zkoušení těch disciplín, kde pes nos používá. Při jeho zhodnocení musí současně zvažovat všechny okolnosti, zvláště vzdálenost, na jakou pes zvěř navětřil, jaké jsou dané povětrnostní podmínky, síla větru, vlhkost a teplota vzduchu, povaha terénu, porost apod.

Aport v terénu (Časový limit: 5 minut)

Zkouší se v terénu, který má odhozenou zvěř zakrývat, pes i vůdce vidí odhození zvěře. Používá se pernatá zvěř. Pes sedí nebo stojí volně vedle vůdce nebo je upoután na vodítku. Upoutaný pes obdrží o jeden stupeň nižší známku. Současně s výstřelem je asi 40 kroků před psem vyhozen do výšky jeden kus zvěře (na ZPR, VZPR a SZR asi 60 kroků) tak, aby byl zakrýván podrostem. Střelec stojí vedle rozhodčího, který vyhazuje zvěř. Pes s vůdcem pozorují vyhození zvěře. Pes musí zůstat klidný a pozorný. Na pokyn rozhodčího vyšle vůdce psa pro

zvěř. Pes si má zapamatovat místo dopadu zvěře, nejkratší cestou tam doběhnout a v podrostu zvěř dohledat. Použití nosu se vždy cení.

Na SZR se zkouší v lese mezi vzrostlými stromy, kus v tomto případě nemusí být zakrytý podrostem.

Hodnocení:

Známku 4 dostane ten pes, který si výborně zapamatuje místo dopadu zvěře, jde nejkratší cestou a dohledává tedy poměrně krátce a ihned a přímo se vrací.

Známku 3 dostane ten pes, který si dobře zapamatuje oblast dopadu zvěře a dohledává jen v okruhu několika metrů.

Známku 2 dostane ten pes, který si místo dopadu zvěře zapamatuje jen přibližně a musí ji delší dobu dohledávat.

Známku 1 dostane pes, který si téměř nepamatuje místo dopadu zvěře a kus nalezne v podstatě volnou dohledávkou.

Vodění psa

Rozhodčí, určený pro posuzování této disciplíny, vytyčí v lesním nebo podobném porostu trasu, která by měla být pro všechny zkoušené psy přibližně stejná, psi musí být zkoušeni jednotlivě. Trasa vede přes rozličné terénní překážky (padlý strom, mezi keři, přes příkop atd.).

Rozhodčí sleduje vůdce se psem po celé délce trasy. Vůdce vede psa na vypouštěcím vodítku nebo svinutém barvářském řemeni nebo volně.

Vodění na řemeni:

Během soutěže vůdce nesmí držet vodítko v ruce a usměrňovat pohyb psa a nesmí psovi dávat žádné povely. Pes má jít klidně za svým vůdcem nebo vedle jeho levé nohy, nemá ho předbíhat ani se nechat táhnout. Nemá se zaplétat do keřů, ani zachytávat za stromy. Vůdce projde kolem několika keřů nebo stromů těsně, aby dokázal, jak pes zvládá vodění. Tahá-li pes svého vůdce, zachytává-li za stromy nebo keře, nebo ho správně nenásleduje, obdrží za každou chybu o jeden stupeň sníženou známku.

Vodění volně:

Pes musí jít vedle levé nohy vůdce nebo za patami vůdce. Pes nesmí vůdci při chůzi překážet nebo jej zdržovat.

Chyby: předbíhání, tahání, napnutí vodítka, zaostávání. Při opakovaném trhání a kňučení psa při spatření zvěře nebo při střelbě se hodnotí pes známkou 0. V lese nesmí pes zaskakovat za stromy, musí sledovat vůdce a v žádném případě jej nesmí omezovat v pohybu.

Při hodnocení je třeba vzít v úvahu náročnost terénu. Retriever, který vyrazí pro zvěř samovolně bez povelu, musí být hodnocen maximálně známkou 1.

Chování po výstřelu

Před každým psem musí být vystřeleno tak, jak to požadují jednotlivé disciplíny. Pes se má po výstřelu chovat korektně. Střelba nesmí psa ovlivnit tak, že uteče nebo se zdráhá pracovat. Bojí-li se výstřelu, nebo se po výstřelu vzdálí tak, že se nedá přivolat, dostává známku 0 a vylučuje se z dalšího posuzování. Tento důvod vyloučení se zapisuje do soudcovské tabulky. Vůdce si může střílet sám, není–li držitelem zbrojního průkazu, bude za něj střílet střelec, kterého určí pořadatel.

Chyby: bázlivost a neklid po výstřelu. Pes, který zůstane po výstřelu u nohy svého vůdce a ani na jeho rozkaz nechce pracovat, obdrží známku 0.

Přinášení kachny z hluboké vody (zkouší se pouze na ZV, PZ a MFTR) (Časový limit: 5 minut )

Kachnu zásadně vhazuje do vody rozhodčí, a to do vzdálenosti asi 10 – 15 metrů od břehu, aby měl pes možnost dokázat, že jde do vody s chutí, že umí plavat a přinášet kachnu z hluboké vody. Vůdce psa nebo určený střelec při vhození kachny do vody rozhodčím vystřelí do vzduchu brokovou zbraní a to tak, aby situace co nejvíce napodobovala praktický lov. Pes musí být před započetím discipliny na volno nebo na řemeni (stojí, sedí nebo leží u vůdce) a pro vhozenou kachnu může jít až na povel vůdce. Rozhodčí dá vůdci pokyn k vyslání psa. Pes jde do vody vždy bez obojku.

Hodnocení:

Známkou 4 se hodnotí pes, který přinese kachnu z hluboké vody na jeden povel a řádně ji předá. Uchopení kachny za letku, krk apod. není chyba. Rovněž není chybou, položí -li kachnu na zem, aby ji okamžitě a lépe uchopil a dokončil přinášení. Vůdce setrvá na místě, odkud psa vypustil. Každý další povel k přinesení, uchopení, odevzdání, nebo puštění kachny a vzdálení mordy od ní a opětovné uchopení bez povelu, snižují známku vždy o jeden stupeň.

Známkou 3 se hodnotí pes, který pracuje bezchybně, ale je upoutaný na vodítku Známkou 2 se hodnotí pes, který pracuje bezchybně, ale pro kachnu vyrazí sám bez povelu.

Známkou 1 se hodnotí pes, který provedl disciplinu se 3 a více chybami a kachnu přinesl do stanoveného limitu Známkou 0 se hodnotí pes, který v časovém limitu kachnu nepřinesl.

Dohledávka a přinášení pernaté zvěře (Časový limit: 10 minut)

Pes má prokázat, že dokáže najít a přinést střelenou, nebo jinak usmrcenou pernatou zvěř, která spadla do vyšší krytiny a vůdce psa ji nevidí.

Rozhodčí vyberou vhodné místo a pohodí zvěř tak, aby to pes ani vůdce neviděli. Pes je vypuštěn vůdcem na výzvu rozhodčího z místa vzdáleného od pohozené zvěře asi 50 kroků, vždy s dobrým větrem. Pes musí v časovém limitu dohledat, přímo přinést a odevzdat.

Hodnocení:

Známku 4 dostane pes, který kus dohledá do 4 minut

Známku 3 dostane pes, který kus dohledá do 6 minut

Známku 2 dostane pes, který kus dohledá do 8 minut

Známku 1 dostane pes, který kus dohledá do 10ti minut

Známkou 0 je hodnocen pes, který zvěř do časového limitu vůdci nepřinesl.

Přinášení se hodnotí samostatně pomocnou známkou.

Radost z práce

(Časový limit: po celou dobu soutěže)

Typickým znakem retrieverů je vrozená a neutuchající radost z práce. Projevuje se tím, že pes má stále zájem o práci a soustavně plní požadované úkoly. Psi, kteří neplní úkoly vůdce s nadšením, nemají radost z práce. Při posuzování radosti z práce se hodnotí úsilí psa a vůle po dobře vykonané práci, která se projevuje v průběhu celých zkoušek. Hodnotí se dílčími známkami ze všech disciplin, ze kterých se spočítá průměr.

Přinášení

Retriever musí zvěř bez váhání uchopit do plné mordy, bez těžkostí přinést a odevzdat buď vůdci do ruky nebo s ní před vůdcem usednout. Rozhodčí vždy zkontrolují, zda pes zvěř mačkáním nepoškodil.

Vůdce může dát psovi maximálně 3 povely k přinesení, vyjma povelu při vypuštění psa. Každý další povel vždy snižuje známku o jeden stupeň. Nepřinese-li pes zvěř ani na třetí povel, hodnotí se známkou 0 a na zkouškách neobstojí.

Chyby: Otálení nad zvěří, mačkání, nadhazování zvěře, obcházení vůdce, váhání při návratu k vůdci, lovení s kusem v mordě, upuštění zvěře se vzdálením mordy od kusu, prokazatelné zapírání zvěře . Je-li pes v kontaktu s aportem, jakékoliv další povely i optické, snižují známku o jeden stupeň. Pes, který zvěř načíná, hrobaří, nebo ji upustí a vzdálí se od ní, je hodnocen známkou nula a na zkouškách neobstojí.

Obecně

Při všech výše uvedených disciplinách neobstojí psi, kteří prokazatelně zvěř načínají, hrobaří nebo příliš tvrdým skusem poškozují.

Pro všechny zkoušené psy musí být použit stejný druh zvěře, přiměřené velikosti pro příslušné plemeno. Zvěř musí být nezávadná. Každý vůdce si může přinést odpovídající zvěř. O vhodnosti k použití rozhodnou rozhodčí.

Poslušnost a ovladatelnost

(Časový limit: po celou dobu soutěže)

Poslušnost a ovladatelnost jsou základní dovednosti loveckého psa. Pes musí ochotně a okamžitě uposlechnout a vykonat každý hlasitý nebo jiný rozkaz svého vůdce. Nereaguje-li pes ihned na povel svého vůdce, považuje se to za chybu v poslušnosti. Pes, který z jakýchkoliv příčin neuposlechne svého vůdce a nedá se připoutat na vodítko, vylučuje se z dalšího posuzování. Když se vzdálí z vlivu svého vůdce a do 10ti minut se nevrátí, vylučuje se rovněž ze zkoušek. Hodnotí se dílčími známkami ze všech disciplin, ve kterých se pes v této disciplině posuzuje a ze kterých se spočítá průměr.